Good Reading
Essays (37)

Deklaracja Mał żeń stwa

 

Artykuł 1.

Mał żeń stwo i rodzina sa pojęciami powszechnymi,wynikającymi z siebie wzajemnie.

Ka ż de istnienie ludzkie rodzi sie z ojca i matki.Jest to podstawowe prawo biologii.

Rząd popiera instytucję mał żeń stwa, poniewa ż propaguje ona i chroni relacje ojciec-matka-dziecko,które są jedynym i naturalnym czynnikiem budowy i kontynuacji ż ycia ludzkiego i społecz n ości.

Artykuł 2.

Mał żeń stwo to związek jednego mę ż czyzny z jedną kobietą.

Według prawa kanadyjskiego mał żeń stwo definiuje się jako „unię zawartą pomiędzy jednym mę żc zyzną i jedną kobietą”.

Główną funkcją związku mał żeń skiego jest propagowanie związku dwóch osób przeciwnej płci, który jest podstawową komórką społeczną.

Rządy mogą słu ż yć pomocą związkom innego rodzaju,ale nie mo ż na ich okreslać mianem „mał żeń stwa” i nie mogą one kolidować z pojęciem ,,mał żeń stwa”.

Artykuł 3.

Mał żeń stwo skupia sie na dzieciach.

Mał żeń stwo jest instytucją scentrowaną na dzieciach, a nie na osobie dorosłej.

Nikt nie ma prawa zmieniać definicji mał żeń stwa tak, aby umyślnie narzucać dziecku dom bez ojca czy matki. Nie mo ż e to stanowi ć wyznacznika polityki pa ń stwa.

Artykuł 4.

Mał żeń stwo opiera sie na czterech warunkach.

Mał żeń stwo jest stałym układem społecznym opierającym sie na czterech warunkach takich jak: liczba, płeć, wiek i stopie ń pokrewie ń stwa.

Mamy prawo poślubić tylko jedną osobę.

Osoby wchodzące w związek mał żeń ski muszą byc ró żn ych płci.

Zawierający związek mał żeń ski muszą mieć uko ń czony określony prawnie wiek,tzn muszą byc pelnoletnie.

Wchodzący w związek mał żeń ski nie mogą być spokrewnieni.

Wszyscy, którzy spełniają powy ż sze cztery warunki- z których ka żd y stoi na stra ży pomyślnosci oraz dobrego samopoczucia dzieci,rodziny i społeczności- mają prawo zawrzeć związek mał żeń ski.

Usunięcie któregokolwiek z tych czterech warunków grozi naruszeniem stabilności układu społecznego jakim jest mał żeń stwo.

Artykuł 5.

Małżeństwo to więcej ni ż równość.

Cała polityka rządu jest umyślnie preferowana. Jeśli chcemy pomocy socjalnej dla weteranów wojennych, dzieci, czy związków mał żeń skich musimy się o nią starać,być do niej uprawnieni.

Tak prowadzona polityka jest zwykłą formą rozpwszechniania sprawiedliwości, poprzez którą pa ń stwo rozró ż nia na korzyść jednych ,a niekorzyść drugich.

Tak więc nieobecność „równości” nie jest właściwym argumentem przeciwko tak prowadzonej polityce pa ń stwa.

Związki zawierane przez osoby tej samej płci juz otrzymujtą te same świadczenia co małżeństwo , jakkolwiek przesłanie wynikające z takich związkow jest inne, mianowicie usiłowanie przekonania społecze ń stwa, ż e takie związki mają te samą wartość dla społecze ń stwa jak związki małżeńskie . Jednak mogą one istnieć tylko poprzez zaprzeczenie unikatowemu znaczeniu układu mał żeń skiego jako biologicznej instytucji scentrowanej na dzieciach.